高一必修一语文重点词语

【高一语文】 2019-08-08本文已影响

 掌握好重要的字词,会让你在考试中受益匪浅。下面是学习啦小编网络整理的高一必修一语文重点词语以供大家学习。

 高一必修一语文重点词语(一)

 一、 字词。

 1、 读准下列加点的字。

 煮茗(míng) 蛰(zhé)居 闽粤(mǐn)(yuè) 丰腴(yú) 赭(zhě)色 乌桕(jiù) 远阜(fù) 诳语(kuáng) 惊骇(hài) 雾霭(ǎi) 喷薄(bó) 阴 霾(mái) 攫来(jué) 混沌(dùn) 瘴气(zhàng) 剔(tī)透 粗犷(guǎng) 奔放不羁(jī) 千峰万壑(hè) 咆哮(páo)(xiào) 壬(rén)戌 举酒属(zhǔ)客 窈窕(yǎo)(tiǎo) 冯(píng)虚御风 棹(zhào) 扣舷(xián) 袅袅(niǎo) 酾(shī)酒 横槊(shuò) 匏(páo)尊 相与枕藉(jiè) 嫠(lí)妇 愀(qiǎo)然 山川相缪(liáo) 舳舻(zhú)(lú) 蜉蝣(fú)(yóu) 衽(rèn)席 攒蹙累积(cuán)(cù) 斫榛莽(zhuó)(zhēn) 箕踞而遨(jī)(jù) 颢(hào)气 引觞(shāng)满酌 僇(lù)人 施施(yí)(yí)而行 焚茅伐(fá) 无尽藏(zàng) 垤(dié) 涟漪(lián)(yī) 鼬(yòu) 蓊郁(wěng) 鳘鱼(mǐn) 忧悒(yì) 酢(cù) 追溯(sù) 嗥叫(háo) 驯服(xùn) 迸发(bèng) 毛骨悚然(sǒng) 蜿蜒(wān)(yán) 湍急(tuān) 饿殍(piǎo) 艾蒿(hāo)

 2、 正确书写下列加点的字。

 煮茗 蛰居 丰腴 赭色乌桕 诳语惊骇 雾霭 阴霾 攫来 剔透 粗犷 奔放不羁 千峰万壑 壬戌 棹 扣舷 袅袅 酾酒 横槊 相与枕藉 嫠妇 愀然 引觞 满酌 施施而行 涟漪 忧悒 酢 追溯 嗥叫 毛骨悚然 蜿蜒 饿殍 艾蒿

 3、 解释下列词语。

 诳语:骗人的话。

 忧悒:忧愁不安。

 莫名其妙:没有人能说出它的奥妙(道理)。表示事情很奇怪,使人不明白。

 洋溢:(情绪、气氛等)充分流露。

 惊世骇俗:因言行异于寻常而使人震惊。

 安谧:安宁,安静。

 愤世嫉俗:对于不合理的社会和习俗表示憎恶。

 息息相通:说息息相关,呼吸相关联,比喻关系密切。

 惬意:满意;称心;舒服。

 毛骨悚然:形容很害怕的样子。

 饿殍:饿死的人。

 无动于衷:心里一点不受感动,一点也不动心。

 4、 文言文字词。

 (1)通假字(例)

 1)举酒属客 (通“嘱”,劝酒) 2)浩浩乎如冯虚御风 (通“凭”)

 3)山川相缪 (通“缭”) 4)?,通“戮”,这里是遭贬调的意思。

 5)趣,通“趋”,往。意有所极,梦亦同趣.

 (2)古今异义(例)

 而未始知西山这怪特 古义 未尝 今义 没开始

 攒蹙累积 古义 重叠、积压 今义 积累

 然后知吾向之未始游 古义 这样以后 今义 转折连词

 游于是乎始 古义 从此,从这时 今义 递进连词

 醉则更相枕以卧 古义 更换交替 今义 更加

 到则披草而坐 古义 拨 今义 覆盖在肩背上。

 颓然就醉 古义 接近 今义 就是

 然后知吾向之末始游 古义 从前 今义 朝

 故为之文以志 古义 记 今义 志气、志向

 是岁元和四年也 古义 代词,这 今义 判断动词

 高一必修一语文重点词语(二)

 1、读准下列加点的字。

 岁亦莫止 (mù) ?狁 (xiǎn)(yǔn) 不遑 (huáng) 载饥载渴 (zài) 靡盬 (mǐ)(gǔ) 忧心孔疚 (jiù) 我行不来 (lài) 骙骙 (kuí) 小人所腓 (féi) 象弭 (mǐ) 雨雪霏霏 (yù) 喧嚣 (xiāo) 筏船(fá) 寰宇(huán) 肴馔 (yáo)(zhuàn) 神裔 (yì) 宅邸(dǐ) 眷念 (juàn) 绮窗 (qǐ) 魂牵梦萦 (yíng) 酒阑灯灺 (lán)(xiè) 惦念 (diàn) 喜上眉梢 (sh ā o) 搭讪 (shàn) 悠邈 (miǎo) 褪色 (shǎi) 一饮一啜 (chuò) 田塍 (chéng) 濡染(rú) 烙印(lào) 匝数 (zā) 侘傺 (chà)(chì) 铩羽而归(shā) 恬淡(tián) 缔造 (dì) 谪居 (zhé) 低徊 (huí) 欷嘘 (xī)(xū) 根深蒂固(dì) 发轫 (rèn) 檀香山(tán) 方兴未艾 (ài) 含辛茹苦 (rú) 翘首(qiáo) 桑梓 (zǐ) 蕞尔(zuì) 翰苑 (hàn) 别墅 (shù) 逃遁 (dùn) 熠熠闪光(yì) 静谧 (mì) 奇诡 (guǐ) 贫瘠 (jí) 悲怆 (chuàng) 矫饰 (jiǎo) 游泊 (bó) 酥骨 (sū) 迁徙 (xǐ) 戈壁 (gē) 按捺 (nà) 憔悴 (qiáo)(cuì) 颠簸 (bǒ) 惶惑 (huáng) 丰子恺 (kǎi) 抛锚 (máo) 崔颢 (hào) 廿七 (niàn) 粘合 (nián) 什刹海 (chà) 辜负 (gū) 菜圃 (pǔ) 烟垢 (gòu) 渗浸 (shèn) 打夯 (hāng)

 2、正确书写下列加点的字。

 狁 靡盬 骙骙 小人所腓 象弭 霏霏 喧嚣 筏船 寰宇 肴馔 神裔 喜上眉梢 眷念 绮窗 魂牵梦萦 酒阑灯灺 宅邸 惦念 搭讪 一饮一啜 悠邈 崎岖 田塍 濡染 烙印 匝数 侘傺 铩羽而归 恬淡 缔造 谪居 低徊 欷嘘 发轫 檀香山 根深蒂固 翘首 桑梓 蕞尔 方兴未艾 翰苑 别墅 逃遁 含辛茹苦 静谧 奇诡 贫瘠 熠熠闪光 雄浑 悲怆 矫饰 游泊 酥骨 迁徙 戈壁 按捺 憔悴 颠簸 惶惑 丰子恺 抛锚 崔颢 什刹海 辜负 菜圃 烟垢 渗浸 打夯

 3、重点词语释义

 薇亦作止 :作,生,指初生;止,句尾语气助词。

 岁亦莫止:莫,同“暮”。

 靡室靡家:靡,无。

 不遑启居:不遑,不暇,没有空。

 载饥载渴:载,又。

 靡使归聘 :聘,问候。

 忧心孔疚:孔,很。

 彼尔维何:尔,同“ ”,花盛的样子。

 彼路斯何:路,同“辂”,大车。

 戎车既驾:戎车,兵车;既,已经。

 四牡业业 :业业,高大的样子。

 四牡骙骙:骙骙,马强壮的样子。

 小人所腓 :腓,隐蔽,掩护。

 岂不日戒 :日戒,天天警惕戒备。

 忧心孔棘 :孔棘,非常紧急;棘,急。

 雨雪霏霏 :雨,下(雪);霏霏,大雪纷飞的样子。

 喧嚣:声音杂乱不清静。

 安然无恙:很平安,没有什么疾病和事故。恙,病。

 惠赐:敬词,用于指别人赠送给自己的(物品)。

 费尽心机:用尽了心思。

 寰宇:寰球,天下

 肴馔:丰盛的饭菜。

 审慎:周密而谨慎。

 魂牵梦萦:形容思念非常深切,达到梦中都在牵挂的地步。

 搭讪:为了跟人接近或打破尴尬局面而主动找话说。

 悲欢离合:泛指人生的种种经历、遭遇和感受。

 侘傺:失意的样子。

 铩羽而归:指失败或不得意,灰溜溜地回来。铩,摧残、伤害。

 悠邈:久远。邈,遥远。

 高一必修一语文重点词语(三)

 1、读准下列加点的字。

 跋涉(bá shè) 闲暇(xiá) 斑斓(lán) 狭隘(ài) 慰藉(jiè) 麻痹(bì) 钥(yào) 戕害(qiāng) 符箓(lù) 时髦(máo) 恢(huī)宏 木直中(zhòng)绳 槁暴(pù) 参省(xǐng) 骐骥(qí jì) 须臾(yú) 跬(kuǐ)步 舟楫(jí) 锲(qiè)而不舍 契(qì)约 强弩(nǔ) 君子生(xìng)非异也 镂(lòu) 句读(dòu) 官盛则近谀(yú) 郯子(tán) 老聃(dān) 蟠(pán) 以贻(yí)之 苌弘(cháng hóng) 真知灼(zhuó)见卓(zhuó)越 出类拔萃(cuì) 炽(chì)热 疑窦(dòu) 器皿(mǐn) 谄(chǎn)媚 焚膏继晷(guǐ) 熟稔(rěn) 心无旁骛(wù) 城垣(yuán)

 2、解释下列词语。

 跋涉:爬山趟水,形容长途奔波。 慰藉:安慰。戕害:伤害。

 沉溺:陷入不良的境地,不能自拔。 气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

 举一反三:比喻懂得一件事就可以类推出其他许多同类的事。

 3 、文言文字词。

 (1)通假字

 虽有槁暴,不复挺者:"有"通"又",再一次;"暴"通"曝",晒干。

 则知明而行无过矣:"知"通"智",智慧。

 揉使之然也:"揉"通"煣",火烤。

 君子生非异也:"生"通"性",天赋,资质。

 师者,所以传道受业解惑也:"受"通"授",教授。

 或师焉,或不焉:"不"通"否"。

 (2)古今异义

 君子博学而日参省乎己:广博地学习,一般指学问广博精深

 非蛇蟮之穴无可寄托者:藏身,通常指托付或者把理想、感情、希望放在某人或者某事物

 金石可镂:金属制品,黄金

 师者,所以传道受业解惑也:用来……的,表结果的连词

 今之众人,其下圣人也亦远:一般的人,大众

 古之学者必有师:求学的人,读书人有专门学问的人

 是故弟子不必不如师:不一定用不着,不需要

 吾从而师之:跟从并且,表结果、目的的连词

 小学而大遗:小的方面要学习,学制的初级阶段

 (3)一词多义

 1)绝

 忽然抚尺一下,群响毕绝(终止)

 以为妙绝(到了极点)

 自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境(隔断)

 佛印绝类弥勒(非常)

 假舟楫者,非能水也,而绝江河(横渡)

 2)强

 挽弓当挽强,用箭当用长(有力的弓)蚓无爪牙之利,筋骨之强(强大)

 策勋十二转,赏赐百千强(有余)乃自强步,日三四里(勉强)

 3)假

 以是人多以书假余(借)

 君子生非异也,善假于物也(凭借)

 假有人焉,举我言复于我,亦必疑其诳(假如)

 乃悟前狼假寐,盖以诱敌(不真)

 4)望

 吾尝而望矣,不如登高之博见也(向远处看)

 日夜望将军至,岂敢反乎(盼望)

 先达德隆望尊(名望)适冬之望日前后(农历每月十五)

 5)闻

 顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(听见)

 博闻强志(见闻、知识)

 不能称前时之闻(声誉、名声)

 6)师

 古之学者必有师(老师)

 吾从而师之(以……为师)

 巫医乐师百工之人,不耻相师(乐师;学习)

 犹且从师而问焉(老师)

 道之所存,师之所存也(老师)

 于其身也,则耻师焉(从师)

 7)传

 师道之不传也久矣(流传)

 六艺经传皆通习之:(解释经书的著作)

 8)从

 惑而不从师(跟随)

 见渔人,乃大惊,问所从来(介词,自)

 9)焉

 积土成山,风雨兴焉(兼词,于之)

 于其身业,则耻师焉(句末语气词)

 肉食者谋之,又何间焉(句末语气词)

 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉(句末语气词)

 10)乎

 生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于"于","在";介词,"比"。)

 夫庸知其年之先后生于吾乎(语气词,用于句末,表示反诘语气。)

 嗟乎,师道之不传也久矣(与"嗟"组成固定结构,表示感叹。)

 圣人之所以为圣,……其皆出于此乎(句末语气词,表示感叹。)

网友评论

Copyright © 2019 All Rights Reserved

错不了学习网 版权所有

回到顶部